محصولات ایکومویست

ایکومویست تنها تولید کننده تمیزکننده های بدون مواد شیمیایی

تمیز کننده ایکومویست تنها تمیز کننده موجود در بازار است که قادر به حذف مواد شیمیایی مضری همچون فرمالین ، ا.د.ت.آ ، آمونیاک، فسفات ها، هیدروکلریک ها، اتانول، متانول، الکل، شفاف دهنده نوری، دیوکسین و بسیاری از مواد دیگر شده است.  مواد شیمیائی مضر موجود در مواد تمیز کننده سه برابر بیشتر از مواد شیمیائی بیرون از خانه عامل بروز سرطان می باشند.
طبق آمار سازمان محیط زیست  آمریکا ()متاسفانه خانم های خانه دار 55درصد بیشتر در معرض ریسک ابتلا سرطان نسبت به خانم های شاغل خارج از منزل می باشند و دلیل آن استنشاق بیشتر مواد شوینده خانگی است.